Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Osavuosikatsaus 1-8 2020

 

 

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020 (esitys yhtymäkokoukselle, AK)

 

Hallitus 18.09.2020 § 94 

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209

 

Toiminta 

 

 Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 64,3 miljoonaa m3, joka on 1,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämän arvioidaan likimain johtuvan pääosin koronapandemiasta. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena 96,4 milj. m3.  Vesihuollossa siirryttiin maaliskuussa uuteen laskutusjärjestelmään, mikä muutti laskutusrytmin. Nyt toteumaan/arvioon perustuva laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä. Elokuun laskutus on huomioitu jaksotuksena tuloksessa. Koko vuoden laskutettavan volyymin ennustetaan olevan talousarvion suuruinen (75,3 milj. m3). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan 155,6 milj. m3 suuruisena, 10,4 % talousarviota suurempana (140,9 m3) runsaitten sateitten takia.

 

Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,7 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin 256 026 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,5 miljoonaa kappaletta, 3,9% talousarviota vähemmän. Sekajätteen tyhjennysmäärä on vähentynyt, mutta muiden jätteiden tyhjennysmäärät ovat kasvaneet. Muovin tyhjennysmäärät ovat kasvaneet 39% edeltävän vuoden samasta aikajaksosta. 

 

Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 156 249 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 235 856 tonnia jätteitä.

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 256 010 tonnia. Viime vuodesta samasta aikajaksosta kasvua on 12%, joka tulee maa-aineksista, kun taas esim. biojätteen määrä on 21% viimevuotista alempi. 

 

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat nousseet alkuvuonna viime vuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna 13%.  Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan 576 100 asiakasta eli 14% talousarviota enemmän.

 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin kahdeksalla pysyvällä ja kolmella siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa.  

 

Tavoitteet 

 

 Vuoden 2020 strategista tavoitteista 21:n arvioidaan toteutuvan ja 11:n tavoitteen ei ennakoida toteutuvan:

 

 • Vesihuollon energiaomavaraisuus; Tavoite on 79% ja ennuste 75%. Virtaaman kasvu on lisännyt energian kulutusta jätevedenpudistuksessa ja oma tuotanto on hienoisesti laskenut.
 • Reklamaatioiden vasteaika; Tavoite on, että 90 %:ssa tapauksista ratkaisu alle 15 arkipäivässä. Tavoite jäänee toteutumatta. Keskimääräinen vasteaika on vesihuollossa 11,3 arkipäivää ja jätehuollossa 15,8 arkipäivää.
 • Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 40 % vesimittari-ilmoituksista tulee ei digitaalisesti (muutoin kuin etäluennan tai suoraan laskutusjärjestelmään linkitetyn asiakasportaalin kautta). Ennuste on, että 60% ilmoituksista tulee muuten kuin digitaalisesti.
 • Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 50 % jätepalvelutilauksista ei digitaalisesti, edellyttää jätehuollon tietojärjestelmän käyttöönottoa. Tavoite ei toteudu, koska kuljetuspalveluiden tietojärjestelmä ei ehdi käyttöön v. 2020 aikana.
 • Asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste; Tavoite: Sosiaalisen median kanavat käytössä asiointikanavina ja digitaalisten tietopalvelujen käytettävyyttä on parannettu. Ei toteudu; Some-kanavat ovat käytössä, mutta käytettävyys ei ole 24/7 tasolla.
 • Vesihuollon omavaraisuusaste; Tavoite 25% ei toteutune käyttöomaisuudesta tehtävän suuren kertapoiston takia.
 • Vesihuollon tuottavuus; Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä; Tavoite: 79 €/as ei aivan toteutune vaan jäädään 80 euroon asukasta kohden.
 • Jätehuollon tuottavuus; Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä. Tavoitearvo on 159 €/t. Ennuste on > 175 €/t. Tämä on seurausta pienentyneestä käsittelyvolyymista.
 • Saneerausvelan määrä; Tavoitteena on, että saneerausvelka ei kasva. Ennuste; Saneerausvelka kasvanee vuoden 2020 aikana, mitä indikoivat putkirikkojen määrä sekä se, että verkoston vuotavuus ei ole vähentynyt.
 • Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään; Tavoitearvo on 81 %. Ennustearvo on 78 %. Laskutusjärjestelmän vaihto kesken vuoden on jonkin verran häirinnyt mittausta.
 • Hankinnat: Tavoite: Hankintakorin kustannustaso laskee 1 % v. 2017 tasosta reaalisesti. Arvioitu kustannustason lasku jää -0,3 %:iin.

 

Osavuosikatsauksessa annetaan lisää kommentteja poikkeamiin.

 

Henkilöstö

 

 Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 788,1 htv, josta vesihuollossa 432,5 htv, jätehuollossa 137,8 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 33,8 htv, tukipalveluissa 64,0 htv, asiakaspalvelussa 41,8 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 77,2 htv. Koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä jää jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (828,0 htv) alemmaksi.

 

Tuloskehitys 

 

 Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 250,2 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja syntyy 379,3 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa talousarviota enemmän.

 

Vesihuollon toimintatuotot tammi-elokuussa olivat 3,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintatuottojen ennuste vuodelle 2020 on 275,7 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Erityisesti liittymismaksut ja muihin tuottoihin kirjautuvat saadut vahingonkorvaukset ovat budjetoitua korkeammalla tasolla.

 

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 0,8 milj. yli talousarviovauhdin ollen 66,3 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintatuottojen arvioidaan päätyvän hiukan yli budjetoidun eli 99,5 miljoonaan euroon.

 

Kuntayhtymän raportointikauden toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa alittaen talousarvion 10,4 miljoonalla. Alituksesta 4,4 milj. euroa on vesihuollon toimialalla ja 3,5 milj. jätehuollon puolella.

 

Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 188,0 milj. euroa alittaen talousarvion 2,5 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen ennakoidaan päätyvän alle talousarvion, kun taas jätehuollon toimintakuluennuste on 0,7 milj. talousarviota korkeampi.

 

Nettorahoituskulut olivat tammi-elokuussa 42,7 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 65,6 milj. tasolla eli yhden miljoonan euron verran alle talousarvion.

 

Raportointikauden poistot olivat 66,3 miljoonaa euroa eli 5,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen vuosiennuste on 122,3 milj. euroa, johon sisältyy vesihuollossa tehtävä 17 miljoonan kertapoisto verkosto-omaisuudesta, joka on saneerausten yhteydessä poistettu käytöstä HSY:n toimintavuosien aikana. Poistoennuste ylittää talousarvion 14,8 milj. eurolla.

 

Raportointikauden ylijäämä oli 27,4 miljoonaa euroa. Vuosiennusteessa ylijäämä putoaa 6,3 milj. euroon suuresta vesihuollon kertapoistosta johtuen.

 

Investoinnit 

 

 Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 152,1 miljoonaa euroa, josta 142,9 milj. oli vesihuollon ja 8,3 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisinvestointien ennakoidaan ylittävän talousarvion sidotun määrärahan 28,6 miljoonalla eurolla. Vesihuollon investointien kokonaissumman ennustetaan ylittävän talousarvion 33,7 milj. eurolla.

Kaupunkilähtöiset investoinnit ylittävät talousarvion 16,6 miljoonalla. Raide-Jokerin rakennustöiden nopea tahti lähes kolmessakymmenessä työkohteessa ja laajuudenmuutokset niissä ovat aiheuttaneet kustannusten nousua vuositasolla. Lisäksi eräät muut suuret ja vaativat hankkeet (mm. Telakkaranta) ovat laajentuneet ja eri syistä muuttuneet alkuperäisistä arvioista.

Vedenjakelun uudisinvestoinnit ylittävät budjetin noin 5 milj. eurolla johtuen pääosin Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentamisen aikataulun viivästymisestä (kustannuksia siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020). Jätevedenpuhdistuksen investointien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvioon verrattuna noin 13,5 miljoonaa euroa suurempina johtuen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen aikataulun ja kustannusten muutoksista.

 

Jätehuollon investointien arvioidaan puolestaan alittavan talousarvion 5,2 milj. eurolla.

 

Rahoitus

 Lainakanta 31.8. oli 1 597,4 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1167,0 milj. euroa ja pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 430,4 milj. euroa. Lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa oli lisäksi 80 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa Pohjoismaiden Investointipankilta 55 milj. euroa ja Kuntarahoitukselta 30 milj. euroa Blominmäen laitosinvestointia varten. Maksuvalmius on kaudella ollut tyydyttävä tai hyvä. Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 28,4%.

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää

a.  merkitä tiedoksi osavuoksikatsauksen 1-8 2020,

b.  esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylitystä 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon. 

 

Päätös Asia päätettiin jättää pöydälle. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

 

 

Hallitus 09.10.2020 § 109  

692/02.020.200.2002/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209

 

Toiminta

 

 Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 64,3 miljoonaa m3, joka on 1,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämän arvioidaan osittain johtuvan koronapandemiasta. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena 96,4 milj. m3.  Vesihuollossa siirryttiin maaliskuussa uuteen laskutusjärjestelmään, mikä muutti laskutusrytmin. Nyt toteumaan/arvioon perustuva laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä. Elokuun laskutus on huomioitu jaksotuksena tuloksessa. Koko vuoden laskutettavan volyymin ennustetaan olevan talousarvion suuruinen (75,3 milj. m3). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan 155,6 milj. m3 suuruisena, 10,4 % talousarviota suurempana (140,9 m3) runsaitten sateitten takia.

 

 Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,7 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljetettiin 256 026 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,5 miljoonaa kappaletta, 3,9% talousarviota vähemmän. Sekajätteen tyhjennysmäärä on vähentynyt, mutta muiden jätteiden tyhjennysmäärät ovat kasvaneet. Muovin tyhjennysmäärät ovat kasvaneet 39% edeltävän vuoden samasta aikajaksosta. 

 

 Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 156 249 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 235 856 tonnia jätteitä.
 

 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 256 010 tonnia. Viime vuodesta samasta aikajaksosta kasvua on 12%, joka tulee maa-aineksista, kun taas esim. biojätteen määrä on 21% viimevuotista alempi. 

 

 Sortti-asemien asiakasmäärät ovat nousseet alkuvuonna viime vuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna 13%.  Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan 576 100 asiakasta eli 14% talousarviota enemmän.
 

 Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin kahdeksalla pysyvällä ja kolmella siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa.   

 

Tavoitteet

 

 Vuoden 2020 strategista tavoitteista 21:n arvioidaan toteutuvan ja 11:n tavoitteen ei ennakoida toteutuvan:

 • Vesihuollon energiaomavaraisuus; Tavoite on 79% ja ennuste 75%. Virtaaman kasvu on lisännyt kulutusta jätevedenpudistuksessa ja oma tuotanto on hienoisesti laskenut.
 • Reklamaatioiden vasteaika; Tavoite on, että 90 %:ssa tapauksista ratkaisu alle 15 arkipäivässä. Tavoite jäänee toteutumatta. Vasteajan tarkka mittaaminen on vielä kehityksessä. Keskimääräinen vasteaika on vesihuollossa 11,3 arkipäivää ja jätehuollossa 15,8 arkipäivää.
 • Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 40 % vesimittari-ilmoituksista tulee ei digitaalisesti (muutoin kuin etäluennan tai suoraan laskutusjärjestelmään linkitetyn asiakasportaalin kautta). Ennuste on, että 60% ilmoituksista tulee muuten kuin digitaalisesti.
 • Digitaaliset palvelut; Tavoite: < 50 % jätepalvelutilauksista ei digitaalisesti, edellyttää jätehuollon tietojärjestelmän käyttöönottoa. Tavoite ei toteudu, koska kuljetuspalveluiden tietojärjestelmä ei ehdi käyttöön v. 2020 aikana.
 • Asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste; Tavoite: Sosiaalisen median kanavat käytössä asiointikanavina ja digitaalisten tietopalvelujen käytettävyyttä on parannettu. Ei toteudu; Some-kanavat ovat käytössä, mutta käytettävyys ei ole 24/7 tasolla.
 • Vesihuollon omavaraisuusaste; Tavoite 25% ei toteutune käyttöomaisuudesta tehtävän suuren kertapoiston takia.
 • Vesihuollon tuottavuus; Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä; Tavoite: 79 €/as ei aivan toteutune vaan jäädään 80 euroon asukasta kohden.
 • Jätehuollon tuottavuus; Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä. Tavoitearvo on 159 €/t. Ennuste on > 175 €/t. Tämä on seurausta pienentyneestä käsittelyvolyymista.
 • Saneerausvelan määrä; Tavoitteena on, että saneerausvelka ei kasva. Ennuste; Saneerausvelka kasvanee vuoden 2020 aikana, mitä indikoivat putkirikkojen määrä sekä se, että verkoston vuotavuus ei ole vähentynyt.
 • Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään; Tavoitearvo on 81 %. Ennustearvo on 78 %. Laskutusjärjestelmän vaihto kesken vuoden on jonkin verran häirinnyt mittausta.
 • Hankinnat: Tavoite: Hankintakorin kustannustaso laskee 1 % v. 2017 tasosta reaalisesti. Arvioitu kustannustason lasku jää -0,3 %:iin.

 

 Osavuosikatsauksessa annetaan lisää kommentteja poikkeamiin.

 

Henkilöstö

 

 Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 788,1 htv, josta vesihuollossa 432,5 htv, jätehuollossa 137,8 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 33,8 htv, tukipalveluissa 64,0 htv, asiakaspalvelussa 41,8 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 77,2 htv. Koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä jää jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (828,0 htv) alemmaksi.

 

Tuloskehitys

 

 Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 250,2 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja syntyy 379,3 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa talousarviota enemmän.
 

 Vesihuollon toimintatuotot tammi-elokuussa olivat 3,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintatuottojen ennuste vuodelle 2020 on 275,7 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Erityisesti liittymismaksut ja muihin tuottoihin kirjautuvat saadut vahingonkorvaukset ovat budjetoitua korkeammalla tasolla.
 

 Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 0,8 milj. yli talousarviovauhdin ollen 66,3 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintatuottojen arvioidaan päätyvän hiukan yli budjetoidun eli 99,5 miljoonaan euroon.
 

 Kuntayhtymän raportointikauden toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa alittaen talousarvion 10,4 miljoonalla. Alituksesta 4,4 milj. euroa on vesihuollon toimialalla ja 3,5 milj. jätehuollon puolella.
 

 Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 187,0 milj. euroa alittaen talousarvion 3,5 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen ennakoidaan päätyvän alle talousarvion, kuten myös jätehuollon.

 

 Nettorahoituskulut olivat tammi-elokuussa 42,7 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 65,6 milj. tasolla eli yhden miljoonan euron verran alle talousarvion.
 

 Raportointikauden poistot olivat 66,3 miljoonaa euroa eli 5,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen vuosiennuste on 122,3 milj. euroa, johon sisältyy vesihuollossa tehtävä 17 miljoonan kertapoisto verkosto-omaisuudesta, joka on saneerausten yhteydessä poistettu käytöstä HSY:n toimintavuosien aikana. Poistoennuste ylittää talousarvion 14,8 milj. eurolla.
 

 Raportointikauden ylijäämä oli 27,4 miljoonaa euroa. Vuosiennusteessa ylijäämä putoaa 7,3 milj. euroon n. 17 milj. euron vesihuollon kertapoiston takia.

 

Investoinnit

 

 Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 152,1 miljoonaa euroa, josta 142,9 milj. oli vesihuollon ja 8,3 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisinvestointi ennakoidaan ylittävän talousarvion sidotun määrärahan 28,6 miljoonalla eurolla. Vesihuollon investointien kokonaissumman ennustetaan ylittävän talousarvion 33,7 milj. eurolla.

 

 Kaupunkilähtöisten investointien arvioidaan ylittävän talousarvion 16,6 miljoonalla. Rakentaminen on ollut ennakoitua vilkkaampaa.  Raide-Jokerin rakennustöiden nopea tahti lähes kolmessakymmenessä työkohteessa ja aikataulumuutokset niissä ovat muuttaneet kustannusten kertymää vuositasolla aiemmin ennustettuun verrattuna. Tämän lisäksi eräät muutkin suuret ja vaativat hankkeet mm. Telakkaranta ovat eri syistä muuttuneet alkuperäisistä arvioista sekä laajuuden että aikataulun suhteen.

 

 Vedenjakelun uudisinvestoinnit ylittävät budjetin noin 5 milj. eurolla johtuen pääosin Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentamisen aikataulun viivästymisestä. Tämä vuoksi kustannuksia siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020.

 

 Jätevedenpuhdistuksen investointien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvioon verrattuna noin 13,5 miljoonaa euroa suurempina johtuen Blominmäen hankkeen toteutuksen aikataulun ja kustannusten muutoksista. Vuosina 2017 ja 2018 hankkeen kustannukset alittivat talousarvioihin varatut määrärahat. Vuosina 2019 määräraha vastaavasti ylittyi ja näin ennakoidaan tapahtuvan nyt myös vuonna 2020. Hankkeen kustannusennuste ylittää hankesuunnitelman kustannusarvion, mikä näkyy investointikustannuksissa myös vuosina 2021 ja 2022.

 

 Jätehuollon investointien arvioidaan puolestaan alittavan talousarvion 5,2 milj. eurolla.

 

Rahoitus

 

 Lainakanta 31.8. oli 1 597,4 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1167,0 milj. euroa, pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 430,4 milj. euroa. Lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa oli lisäksi 80 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa Pohjoismaiden Investointipankilta 55 milj. euroa ja Kuntarahoitukselta 30 milj. euroa Blominmäen laitosinvestointia varten. Maksuvalmius on kaudella ollut tyydyttävä tai hyvä. Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 28,4%.

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää

a. merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-8 2020,

b. esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylitystä 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa