Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 (esitys yhtymäkokoukselle, AK)

 

Hallitus 09.10.2020 § 110  

695/02.020.200.2000/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209

 

Yleistä

 

 HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

 

 HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 12.6.2020 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021 - 2023 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 31.82020 mennessä. Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 14.9.2020.

 

 Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

 

 Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä esitetyt vesihuollon ja jätehuollon taksamuutokset.

 

 Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2021 on käytetty 1,1 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2021 hintatasossa.

 

 Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa ja toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

 

Tavoitteet

 

 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:

 

  • Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
  • Korkea toimintavarmuus
  • Sujuvat palvelut
  • Vakaa talous

 

 sekä mahdollistajapäämäärät:

 

  • Hyvän työelämän kehittäjä
  • Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä
  • Tiedolla vaikuttaja
  • Yhteistyön rakentaja

 

Toiminta

 

 HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hyvin hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2021 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 96,7 miljoonaa m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 76,2 miljoonaa m3. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 142,3 miljoonaa m3 vuonna 2021, mikä tarkoittaa prosentin kasvua kuluvan vuoden ennusteesta.

 

 Vuonna 2021 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,5 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 382 000 tonnia. Määrät ovat samaa tasoa kuluvan vuoden ennusteen kanssa. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 228 000 tonnia. Käsittelypalveluissa vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 318 000 tonnia, josta biojätettä on 51 000 tonnia.

 

Henkilöstö

 

 Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2021 - 2023. Vuoden 2021 keskimääräinen henkilöstömäärä on suunnitelmassa yhteensä 845,7 henkilötyövuotta, joka on 17,7 htv enemmän kuin vuoden 2020 suunnitelmassa. Henkilöstömäärien toteutumat ovat aikaisemmin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.

 

Käyttötalous

 

 HSY:n toimintatulot vuonna 2021 ovat 388 miljoonaa eli 8,7 miljoonaa (2,3 %) enemmän vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä esitetyt asiakashintamuutokset.

 

 Vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin on laskettu 2,7 % korotus, joka sisältää 0,9% peruspääoman korkovaikutuksena. Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä on pienentänyt jäteveden käyttömaksun korotustarvetta. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien pääomakulujen kasvun kattamiseen.

 

 Jätehuollon toimintatulojen ennakoidaan kasvavan suunnitelmakaudella. Suurimpia syitä kasvulle ovat lisääntyvät erilliskeräykset, asukasmäärän kasvu ja taksojen tarkistaminen. Astiatyhjennysten hintoihin on laskettu esitetyt jätelajitteluun kannustavat hintamuutokset: Sekajäte +9,8%, hyötyjaeastiat -7,4 . -7,8%.

 

 Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toimintatuotoista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomamenot, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2021 laskutettavat kuntaosuudet ovat kevään alustavan talousarvion mukaiset.

 

 HSY:n toimintamenot vuonna 2021 ovat 194,3 miljoonaa euroa eli 3,8 miljoonaa (2%) enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 7,3 miljoonaa (3,9 %) enemmän kuin vuoden 2020 ennusteessa. Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, eräät kertaluontoiset menoerät kuten pilaantuneiden maa-ainesten puhdistus Finnoossa ja kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus +1,8%.

 

 

 Toimintatulojen ja -menojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2021 on 196,1 miljoonaa euroa (50,5 % toimintatuloista), kun se vuonna 2020 ennustetaan olevan 194,6 miljoonaa (51,3 %).

 

  Nettorahoitusmenot vuonna 2021 ovat 68,4 miljoonaa eli 2,8 miljoonaa vuoden 2020 ennustettua tasoa enemmän. Korkomenoista 61,3 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja.

 Vuonna 2021 alkaa lisäksi koron maksaminen HSY:n peruspääomasta jäsenkunnille 2,5 miljoonan euron suuruisena.  Rahoitustuloihin on budjetoitu 1,5 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Woima Oy:ltä.

 

 Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2021 vuosikate on 127,7 miljoonaa euroa, kun investointimenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 289 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella joudutaankin turvautumaan merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen.

 

 Tilikauden tulos vuonna 2021 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 14,7 miljoonaa euroa.

 

Investoinnit

 

 Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021 - 2030, joihin on tehty joitakin tarkennuksia lähinnä menossa olevien rakennuskohteiden aikatauluista ja laajuuksista johtuen.

 Vuonna 2021 investoinnit ovat yhteensä 240,7 miljoonaa euroa, josta 212,4 miljoonaa on vesihuollon ja 25,5 miljoonaa jätehuollon investointeja.

 

 Suuret kaupunkilähtöiset aluehankkeet jatkuvat koko TTS -kauden. Raide-Jokeri -allianssihankkeen vähitellen hiljentyessä vesihuollon näkökulmasta sen rinnalle todennäköisesti käynnistyvät myös Kruunusillat- ja Kalasatama-allianssit; molemmissa on kehitysvaihe menossa. Kaupunkien kanssa rakennettavien vesihuollon yhteiskohteiden suunnittelu ja toteutus on edelleen vilkasta vuonna 2021.

 

 Viemäriverkostohankkeista tärkeimpiä ovat Kivistö-Koillis-Espoo-hanke sekä Blominmäen itäisen valuma-alueen viemäröintijärjestelyt. Uusia toimintatapoja pilotoiva Marttilan aluesaneeraushanke, johon liittyy selkeät tavoitteet tonttijohtojen mahdollisimman laajalle uusimiselle samassa yhteydessä, jatkuu koko suunnitelmakauden.

 

 Vesijohtohankkeista suurimpia ovat uudet linjat Tikkurilan ja Korson painepiireissä. Vuonna 2021 alkaa Esplanadien alueen vesihuollon kehittämisen (mm. sekaviemäröinnin eriyttäminen) toteutussuunnittelu rakentamisen alkaessa aivan suunnittelukauden lopulla.

 

 Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen jatkuu vilkkaana vuoden 2021 hiljentyen sen jälkeen. 

 

 Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa, millä valmistellaan uusien Mini-Sortti -konseptin mukaisten Sorttiasemien perustamista kierrätyskeskusten yhteyteen ja Sortti-Kierrätystavaratalon toteuttamista. Ensimmäinen Mini-Sortti-pilotti on suunniteltu toteutettavaksi Koivukylän kierrätyskeskuksen yhteyteen ja toiminta käynnistyy vuoden 2021 aikana. Toinen Mini-Sortti pyritään sijoittamaan Espoon Nihtisillan kierrätystavaratalon läheisyyteen.

 Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen. Suunnitelmakaudella toteutetaan ympäristölupien edellyttämiä kaatopaikan pinnan viimeistelytöitä, lisätään suoto- ja hulevesien tasauskapasiteettia, tehdään biojätteen käsittelylaitosten vuosittaiset ylläpitosaneeraukset, investoidaan materiaalitehokkuuden varmistamisen edellyttämiin kenttiin ja tehostetaan prosessien energiatehokkuutta.  

 Blominmäen jätevesilietteen kehittyneisiin käsittelymenetelmiin tähtäävän lietteen pyrolyysin koetoimintalaitoksen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2020 aikana. Koetoimintalaitosta testataan vuosina 2021-2022, jonka jälkeen suunnitelmakauden lopussa varaudutaan käynnistämään täyden mittakaavan pyrolyysilaitoksen hankinta.

 Muut toimintaa tukevat investoinnit keskittyvät talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella jäteastiahankintoihin, Seutulan alueelle toteutettavan jätteen keräysvälineiden huolto- ja varastointihallin rakennustöihin, maanhankintoihin ja jätehuollon operatiivisiin järjestelmäinvestointeihin. Lisäksi talousarviovuonna hankitaan täyssähköinen jäteauto lähinnä testikäyttöön.

 

Rahoitus

 

 Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 lopussa ennusteen mukaan noin 554,6 miljoonaa, mikäli vuoden 2020 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteiden mukaisesti.

 

 Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 415,2 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainamäärä sisältää myös nykyisen lainakannan uudelleen rahoitusta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 175,3 miljoonalla eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 794,5 miljoonaa euroa.

 

 Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste heikkenee hiukan suunnitelmakausilla ollen vuoden 2023 lopussa 25,4 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 28,4 %. Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavan ulkopuolisen lainarahoituksen takia heikentää omavaraisuuta.

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

a. hyväksyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisena,

b. päättää valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa,

c. päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti;

-HSY:n toimintamenot 194 251 000 euroa
-HSY:n investointimenot (netto) 240 702 000 euroa.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa