Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030 (esitys yhtymäkokoukselle)

 

Hallitus 09.10.2020 § 114  

928/10.107.1070.10701/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelijat Toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002,

 Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2209,  

 Erityisasiantuntija Henna Luukkonen, puh. 040 536 4984

 

Tausta HSY:n vesihuollon investointiohjelma on osa vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelmat, vesihuollon investointistrategian ja vesihuollon investointiohjelman.

 

 Vesihuollon investointiohjelma sisältää vesihuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2021-2030. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2019-2028.

 

 Investointiohjelman 2021-2030 on laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2017-2026, vuonna 2018 hyväksytty vesihuollon investointistrategia, HSY:n strategia 2025 sekä syksyllä 2019 päivitetyt investointien tarveselvitykset. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmallin investointiohjelman suunnittelukaudelle. Talousmallissa tarkastellaan taloudelliset edellytykset investointitarpeiden toteuttamiseksi.

 

Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030

 

 Investointiohjelma jakautuu investointikoreihin. Korirakenne perustuu kaupunkien kehittymiseen liittyviin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) sekä vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuoltolähtöiset investoinnit). Lisäksi vesihuollon investointiohjelmassa 2021-2030 ovat mukana kiinteistöinvestoinnit ja investoinnit irtaimeen käyttöomaisuuteen (muut investoinnit).

 

 Kaupunkilähtöiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin alueinvestointeihin, vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaiseen laajentumiseen haja-asutusalueille sekä kaupungin kehittämisen aiheuttamiin johtosiirtotarpeisiin. Vesihuoltolähtöiset investoinnit on jaettu vesihuoltojärjestelmän (vedenhankinta, vedenpuhdistus, vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus) mukaisiin osakokonaisuuksiin sekä edelleen uudisinvestointi- ja saneerausinvestointeihin.

 

 Kullekin investointikorille on laadittu investointistrategiaan perustuvat päämäärä ja palvelutaso. Ne ovat olleet lähtökohtina investointiohjelman muodostamisessa. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon pyritään. Palvelutaso kuvaa teknisiä tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Päämäärän ja palvelutason lisäksi samaan yhteyteen koottu suunnitelmakauden toimenpiteet, jotka sisältävät sen osan päämääristä, joka saavutetaan suunnitelluilla ohjelmakauden toimenpiteillä.

 

 Investointiohjelman vaikuttavuuden maksimoimiseksi, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja investointikorien yhteisten tavoitteiden esiin tuomiseksi investointiohjelman laatimisessa on otettu käyttöön hankekokonaisuudet ja teemat. Hankekokonaisuus koostuu yksittäisistä hankkeista, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ajallisesti ja maantieteellisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaikki samaan hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet on tärkeää toteuttaa. Yhteistä laajempaa tavoitetta toteuttavat hankkeet kuuluvat samaan teemaan. Teemojen avulla tarkastellaan investointiohjelman vaikuttavuutta.

 

 Seuraavassa on kuvattu kaupunki- ja vesihuoltolähtöisten investointien kokonaisuudet.

 

 Kaupunkilähtöiset investoinnit

 

 Kaupunkilähtöiset investoinnit ovat hankkeita, jotka toteutuvat kaupunkien kehittymisen aikataulussa. Vesihuolto- ja hulevesihankkeiden suunnittelu, aikataulutus sekä toteutus tehdään kiinteässä yhteistyössä jäsenkaupunkien kanssa. Kaupunkilähtöiset investointien ainoa osakokonaisuus on Toiminta-alueen laajeneminen ja kaavoitus.

 

 Toiminta-alueen laajeneminen ja kaavoitus

 

 Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Kaavoituksen mukainen laajentuminen (alueinvestoinnit), 2) Laajentuminen haja-asutusalueille ja 3) Johtosiirrot.

 Toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen suunnittelut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 415 M€.

 

 Vesihuoltolähtöiset investoinnit

 

 Vesihuoltolähtöiset investoinnit ovat ylläpitonäkökulmasta toteutettavia hankkeita sekä toimintavarmuuden lisäämiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviä hankkeita, jotka toteutetaan HSY:n määrittelemässä aikataulussa. Vesihuoltolähtöisten investointien osakokonaisuudet ovat vedenhankinta ja -puhdistus, vedenjakelu ja viemäröinti sekä jätevedenpuhdistus.

 

 Vedenhankinta ja -puhdistus

 

 Vedenhankinta ja -puhdistus on jaettu uudis- ja saneerausinvestointeihin. Osakokonaisuus sisältää korit: 4) Vedenhankinnan uudisinvestoinnit, 5) Vedenhankinnan saneerausinvestoinnit, 6) Vedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit ja 7) Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit. Vedenhankinnan ja -puhdistuksen suunnittelut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 94 M€.

 

 Vedenjakelu ja viemäröinti

 

 Vedenjakelun ja viemäröinnin investoinnit on jaettu uudis- ja saneerausinvestointeihin. Uudisinvestoinnit on jaettu vedenjakeluun ja viemäröintiin siten, että kumpikin kokonaisuus sisältää sekä verkostojen että laitteiden uudisinvestoinnit. Uudisinvestoinnit sisältävät maankäytön laajentumisen ja tiivistymisen aiheuttamat kapasiteetti- ja toimintavarmuusinvestoinnit sekä muut järjestelmän kehittämiseen liittyvät investoinnit. Uusille ja tiivistyville alueille toteutettavat jakelu- ja keräilyverkostot sisältyvät kaavoituksen mukaisen laajentumisen ja haja-asutusalueiden investointeihin (korit 1 ja 2). Saneerausinvestoinnit on jaettu erikseen verkostojen saneerausinvestointeihin sekä vedenjakelun ja viemäröinnin laitteiden saneerausinvestointeihin.

 

 Osakokonaisuus sisältää korit: 8) Vedenjakelun uudisinvestoinnit, 9) Viemäröinnin uudisinvestoinnit, 10) Verkostojen saneerausinvestoinnit, 11) Vedenjakelun laitteiden saneerausinvestoinnit ja 12) Viemäröinnin laitteiden saneerausinvestoinnit. Vedenjakelun ja viemäröinnin suunnitellut investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 816 M€.

 

 Jätevedenpuhdistus

 

 Jätevedenpuhdistuksen osakokonaisuuteen kuuluvat jätevedenpuhdistus ja purkutunnelit. Investoinnit on jaettu uudis- ja saneerausinvestointeihin.

 Osakokonaisuus sisältää korit: 13) Jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinnit, 14) Jätevedenpuhdistuksen saneerausinvestoinnit, 15) Purkutunneleiden uudisinvestoinnit ja 16) Purkutunneleiden saneerausinvestoinnit.

 Jätevedenpuhdistuksen suunnitellut investoinnit ohjelmakaudella 2021-2030 ovat 186 M€.

 

Kokonaisinvestoinnit ohjelmakaudella 2021-2030

 

 Suunnitelmakauden 2021-2030 kokonaisinvestoinnit ovat 1 559 M€. Investointitaso nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna esimerkiksi verkostojen saneerausten lisäämisen, Blominmäen jätevedenpuhdistamon viivästymisen ja yksikköhintojen tarkistamisen vuoksi. Investointikustannuksia kasvattamalla HSY pystyy parantamaan talousveden tuotannon ja jakelun sekä jäteveden keräilyn ja käsittelyn toimintavarmuutta.

 

 Vuosittaiset suunnitellut investoinnit ovat yhteensä:

 

 

Vuosi

Yhteensä (M€)

2021

201

2022

179

2023

149

2024

153

2025

161

2026

154

2027

150

2028

133

2029

145

2030

136

 

 

 Kaupunkilähtöiset investoinnit toteutuvat kaupunkien ohjelmoinnin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkilähtöiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat 416 M€, joka on 27 % kokonaisinvestoinneista.

 Saneerausinvestoinnit sisältävät olemassa olevien verkostojen, rakenteiden ja laitteiden korvaamiseen tai käyttöiän jatkamiseen tähtäävät investoinnit sisältäen myös kapasiteetin parantamisinvestointeja. Saneerausinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat 755 M€, joka on 48 % kokonaisinvestoinneista.

 

 Uudisinvestoinnit sisältävät uusien verkostojen, rakenteiden ja laitteiden investoinnit sekä kapasiteetin lisäämisen. Uudisinvestoinnit suunnittelukaudella ovat 805 M€, joka on 52 % kokonaisinvestoinneista.

 

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

 

 Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Hankkeiden toteuttamispäätökset tehdään tarkemman suunnittelun perusteella ja hankkeista laaditaan tarvittaessa hankesuunnitelmat. Investointiurakat päätetään erikseen. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan aktiivisesti mm. osavuosikatsauksin sekä sisäisellä kuukausiraportoinnilla.

 

 Investointiohjelmaehdotus 2021-2030 on esitetty korikohtaisesti liitteessä.

 

Talousmalli

 

 Vesihuollon investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu vesihuollon talouden näkökulmasta. Pitkän ajan investointitarpeiden ja talouden samanaikaisella tarkastelulla on päädytty investointitasoon, jossa kohtuullisin taksakorotuksin voidaan turvata vesihuoltotoiminnan kehittäminen ilman, että HSY:n taloudellinen suoriutuminen vaarantuisi.

 

 Talousmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Veden ja jäteveden myyntiennuste perustuu trendiin sekä asukasluvun ja veden käytön arvioituun kehitykseen. Veden ominaiskulutuksen pieneneminen kompensoi käyttäjämäärän kasvua. Käyttömenoissa on oletettu volyymimuutosten lisäksi yleisen kustannustason muutoksen mukainen kasvu. Toiminnan tehostaminen hillitsee menojen kasvua. Inflaatiokehitys vuosille 2021 ja 2022 on laskettu VM:n huhtikuun 2020 ennusteen mukaan (1,3% ja 1,5%). Vuodesta 2023 eteenpäin oletetaan inflaation pysyttelevän kahdessa prosentissa.

 

 Vesihuollon velkaantuminen jatkuu aina voimakkaasti 2020 -luvun puoliväliin asti lähivuosien poikkeuksellisen korkeasta investointitasosta johtuen. Tämän jälkeen velkaantuminen pysähtyy. Vesihuollon omavaraisuusaste laskee noin yhdellä prosenttiyksiköllä 24,8 %:iin vuoteen 2023 mennessä ja alkaa sen jälkeen hiljalleen nousta. Ohjelmakauden lopulla omavaraisuusaste on 27,3%.

 

 Talousmallissa investointiohjelman 2021-2030 mukaisiin investointeihin on laskettu mukaan inflaatio. Talousmallitarkastelu osoittaa investointien rahoittamisen vaativan 2,0 % reaalista taksakorotusta investointiohjelmakaudella vuoteen 2025 asti. Vuodelle 2021 tarvitaan lisäksi 0,9% lisäkorotus kompensoimaan peruspääomalle maksettavaa korkoa. Vuodesta 2026 alkaen ei suunnittelukaudella reaalisia hintakorotuksia tarvita. Näin saadaan tulorahoitusta kasvatettua kohtuulliselle tasolle ja pidettyä velkaantuminen ja omavaraisuusaste hallinnassa yli lähivuosien korkean investointitason.

 

 Vesihuollon talousmalli on esitetty liitteessä.

 

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

 

 Jäsenkunnat ovat pitäneet vesihuollon investointiohjelman linjauksia kannatettavina ja muistuttaneet lisäksi joistakin kaupunkikohtaisista erityistarpeista.

  HSY ottaa huomioon kaupunkien lausunnoissa esittämät investointeja koskevat näkökohdat toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelyn yhteydessä. Perussopimuksensa mukaisesti HSY huolehtii jäsenkuntien kanssa sovituista investointivelvoitteistaan ja vastaa vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella. Investoin tien kokonaistaso on mitoitettu niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

 

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää lähettää vesihuollon investointiohjelman 2021 - 2030 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa