Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030 (esitys yhtymäkokoukselle)

 

Hallitus 09.10.2020 § 115  

929/06.060.600.6007/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelijat Toimialajohtaja Petri Kouvo puh. 09 1561 2280

 Talousjohtaja Pekka Hänninen puh. 09 1561 2209,

 Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen puh. 040 551 1032.

 

Tausta HSY:n jätehuollon investointiohjelma on osa jätehuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää jätehuollon investointistrategian ja jätehuollon investointiohjelman.

 

 Jätehuollon investointiohjelma sisältää jätehuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2021-2030. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2019-2028.

 

 Investointiohjelman 2021-2030 laadinnan pohjana ovat olleet vuonna 2018 hyväksytty jätehuollon investointistrategia, HSY:n strategia 2025 sekä vuosina 2019-2020 päivitetyt investointien tarpeiden kartoitukset. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu talousmalli, jossa tarkastellaan investointien taloudelliset edellytykset.

 

Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030

 

 Investointiohjelman rakenne perustuu korirakenteeseen, jossa investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 14 koriin. Pääkokonaisuudet ovat aluepalvelulähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit. Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit jakaantuvat lisäksi kahteen pääkokonaisuuteen, jotka ovat ympäristövaikutusten hallinta ja alueiden sekä toimintojen kehittäminen.

 

 Kullekin investointikorille on laadittu investointistrategiaan perustuvat päämäärä ja palvelutaso. Ne ovat olleet lähtökohtina investointiohjelman muodostamisessa. Päämäärä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon pyritään. Palvelutaso kuvaa tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Toimenpiteillä kuvataan päämäärän saavuttamista edistäviä toimia.

 

 Investointiohjelman vaikuttavuutta on arvioitu HSY:n strategisten päämäärien toteuttamisen näkökulmasta ja investointistrategiassa esitettyjen tunnuslukujen sekä tavoitteiden pohjalta. Hankkeiden vaikuttavuus sekä strategisiin päämääriin että investointistrategian tunnuslukuihin on samoin arvioitu.

 

 Seuraavassa on kuvattu investointien kokonaisuudet.

 

 Aluepalvelulähtöiset investoinnit

 

 Aluepalvelulähtöiset investoinnit toteutetaan HSY:n asiakasrajapinnassa ja ne liittyvät Sortti-asematoimintaan, toimipisteiden palvelukykyyn ja turvallisuuteen, yhteistyöhön Kierrätyskeskuksen kanssa sekä vaarallisten jätteiden huoltoon. Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät ensisijaisesti asiakaslähtöisten palveluiden parantamiseen. Lisäksi ne edistävät kiertotalouden tavoitteiden toteutumista. Investoinnit kohdennetaan vastaamaan asiakasryhmien pitkän aikavälin tarpeita.

 

 Sortti-asemat ja aluekeräys

 

 Osakokonaisuus sisältää korit: 1) Sorttiasemien rakentaminen, 2) Aluepalvelujen korjaus- ja täydennystyöt ja 3) Aluepalvelujen kalustohankinnat.

 Sortti-asemien ja aluekeräyksen investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 35 M€.

 

 Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit

 

 Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit sisältävät jätteen käsittelyyn ja jalostamiseen sekä välivarastointiin ja loppusijoittamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeet sisältävät sekä ylläpitoinvestointeja että kapasiteetin lisäämiseen ja ympäristönäkökohtiin perustuvia investointeja ja ne liittyvät toimintavarmuuden ylläpitoon, ympäristövaikutusten hallintaan ja - kuormituksen merkittävään vähentämiseen sekä kiertotalouden edistämiseen.

 

 Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit jakaantuvat kahteen pääkokonaisuuteen: ympäristövaikutusten hallinta sekä alueiden ja toimintojen kehittäminen ja ylläpito. Näihin sisältyy yhteensä 38 hankekokonaisuutta.

 

 Ympäristövaikutusten hallinta

 

 Ympäristövaikutusten hallinnan pääkokonaisuus jakaantuu kolmeen koriin: 4) Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, 5) Vesien keräys ja johtaminen ja 6) Viimeistelyrakenteet. Ympäristövaikutusten hallinnan investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 19 M€.

 

 Alueiden ja toimintojen kehittäminen ja ylläpito

 

 Alueiden ja toimintojen kehittämisen pääkokonaisuus jakaantuu viiteen koriin: 7) Biojätteen ja lietteen käsittely ja hyödyntäminen, 8) Ämmässuon laajennusalue, 9) Infran kehittäminen ja sen vaatimat investoinnit, 10) Käsittelypalvelujen koneet ja laitteet ja 11) Energia- ja materiaalitehokkuusinvestoinnit. Alueiden ja toimintojen kehittämisen ja ylläpidon investoinnit ohjelmakaudelle 2021-2030 ovat 101 M€.

 

Muut investoinnit

 

 Muut investoinnit sisältävät kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen liittyviä kuljetuspalvelulähtöisiä investointeja ja muita jätehuollon toimintaa tukevia investointeja.

 

 Muut toimintaa tukevat investoinnit

 

 Muiden investointien pääkokonaisuus sisältää korit: 12) Jätteenkuljetuksen keräyskalusto, 13) Maa- ja kiinteistöhankinnat ja 14) Muut investoinnit. Muut toimintaa tukevat investoinnit ohjelmakaudella 2021-2030 ovat 27 M€.

 

Kokonaisinvestoinnit ohjelmakaudella 2021-2030

 

 Suunnitelmakauden 2021-2030 kokonaisinvestoinnit ovat 182,1 M€ (edellinen investointiohjelma 182,0 M€). Investointien kokonaistaso on pysynyt samalla tasolla kuin edellisessäkin investointiohjelmassa, mutta mm. tiukentuneet kierrätystavoitteet ovat edellyttäneet laitosmaisen esikäsittelyn investointien osittaista aikaistamista ja investointien painottumista osin edellistä investointiohjemaa enemmän ohjelmakauden alkuvuosille. 

 

 Vuosittaiset suunnitellut investoinnit ovat yhteensä:

 

Vuosi

Yhteensä (M€)

2021

22,8

2022

24,2

2023

23,7

2024

27,9

2025

20,3

2026

19,0

2027

16,9

2028

8,7

2029

9,2

2030

9,4

 

 

Investointiohjelman toimeenpano, seuranta ja raportointi

 

 Investointiohjelma on talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) valmistelun perusta. Hankkeiden toteuttamispäätökset tehdään tarkemman suunnittelun perusteella ja hankkeista laaditaan tarvittavat hankesuunnitelmat. Investoinneista tehdään erilliset hankintapäätökset. Talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja siten myös investointiohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti mm.  aktiivisesti mm. osavuosikatsauksin sekä sisäisellä kuukausiraportoinnilla.

 

 Investointiohjelmaehdotus 2021-2030 on esitetty korikohtaisesti liitteessä.

 

Talousmalli

 

 Investointiohjelman laatimisen yhteydessä on investointitarpeita tarkasteltu jätehuollon talouden näkökulmasta. Investointiohjelmaa on tarkasteltu ja säädetty valmistelussa määrällisesti ja ajallisesti niin, että on päästy talouden kannalta kestävään tasoon. Suunnittelukauden alkupuoliskolla investointitarve on suuri, mikä lisää tarvetta kasvattaa tulorahoitusta alkuvuosina reaalisilla taksakorotuksilla. Kauden jälkipuoliskolla investointitaso laskee merkittävästi, jolloin reaalisia taksakorotuksia ei tarvita.

 

 Talousmallinnuksessa on arvioitu toiminnan volyymin kehittyminen ja siihen perustuen tulojen ja käyttömenojen ennusteet. Suoritevolyymien muutosennuste perustuu pääosin toiminta-alueen asukasluvun arvioituun kehitykseen. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan ensimmäisen kahden vuoden aikana 1,2 % vuodessa ja sen jälkeen 1,0 % vuodessa.

 

 Vuotuisen inflaatiotason on oletettu olevan 1,3 prosenttia kauden alussa ja nousevan kahden prosentin tasolle kolmen vuoden kuluessa. 

 

 Jätehuollon investointiohjelmassa vuosina 2023-2025 toteutettavan pyrolyysilaitoksen käyttö- ja pääomamenot laskutetaan vesihuollolta vuodesta 2025 alkaen.

 

 Jätehuollon velkaantuminen on taittunut viime vuosina investointitason laskun myötä ja omavaraisuusaste on noussut merkittävästi. Tulorahoitusta kasvattamalla pystytään omavaraisuus säilyttämään suurista investointimenoista huolimatta. Kauden loppupuoliskolla omavaraisuus alkaa nopeasti kohota edellyttäen, että investointitaso putoaa ohjelman mukaisesti.

 

 Mallissa on oletettu 3% reaalinen taksan korotus vuosina 2021-2025. Tämän jälkeen ei reaalisia korotuksia tehtäisi.

 

 Jätehuoltotoiminnan talousmalli on esitetty liitteessä.

 

Hallituksen pyynnöstä annetut jäsenkaupunkien lausunnot

 

 Jäsenkaupungit ovat pitäneet jätehuollon investointiohjelman linjauksia kiertotalouden, sekä materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämisestä kannatettavana.

 

  Lisäksi jäsenkaupungit ovat lausunnoissaan kehottaneet HSY:tä mm. kiinnittämään huomiota siihen, että investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle.

 

 Jätehuollon investointien kokonaistaso pyritään mitoittamaan niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää lähettää jätehuollon investointiohjelman 2021 - 2030 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa