Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 172 

 

Tiedoksi merkittävät asiat

 

Hallitus 17.12.2021 § 172  

    

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

 

Seutu- ja ympäristötiedon sidosryhmätyytyväisyystutkimus 2021

Lisätietoja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657 7990

yksikön päällikkö Silja Huuhtanen, puh. 040 836 9198

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää HSY:n seutu- ja ympäristötiedon sidosryhmien tyytyväisyyttä palveluihin, sekä kartoittaa, miten tulevaisuudessa voitaisiin vastata entistä paremmin sidosryhmien tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2021 sähköpostikyselynä, jota täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Kohderyhmän muodostivat HSY:n seutu- ja ympäristötiedon sidosryhmät.

 

Vastaajista 77 % oli osallistunut HSY:n seutu- ja ympäristötiedon järjestämään seminaariin ja/tai työpajaan ja 44 % sidosryhmäkokouksiin, 46% oli hakenut aineistoja verkkosivuilta, 42% tehnyt hanke- tai tutkimusyhteistyötä ja 31% oli asioinut henkilökohtaisesti seutu- ja ympäristötiedon asiantuntijoiden kanssa.

 

Yhteistyön sujuminen seutu- ja ympäristötiedon kanssa sai arvosanan 4,4. Seutu- ja ympäristötiedon järjestämien seminaarien ja muiden sidosryhmätilaisuuksien hyödyllisyys sai arvosanan 4,3. (asteikko 1 = onnistunut erittäin huonosti . 5 = onnistunut erittäin hyvin) Tulevaisuudessa odotettiin lisää tietoa mm. kulutuksen ilmastopäästöistä sekä uudelleenkäytön potentiaalista ja toteumasta liittyen kiertotalouteen.

 

 

Asiantuntijalausunto valtakunnalliseen jätesuunnitelmaluonnokseen

Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta (Kierrätyksestä kiertotalouteen - Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027). Jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030 sekä yksityiskohtaiset tavoitteet vuoteen 2027 sekä toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma korvaa valtioneuvoston 19.12.2017 vahvistaman valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2023.

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on valtiohallintoa sitova asiakirja. Tästä syystä esitetyillä linjauksilla on jatkossa keskeinen merkitys uusien ohjauskeinojen säätämisessä. Jätesuunnitelman painopisteet ovat pysyneet ennallaan: yhdyskuntajätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä rakentamisen jätteet. Jätesuunnitelmassa on lisäksi omina toimenpidekokonaisuuksinaan käsitelty tiedon oikeellisuus ja digitaalisuus, jätteen synnyn ehkäisyä sekä pakkausjätteitä koskevat toimenpiteet.

HSY on lausunnossaan ottanut kantaa mm. tiedon oikeellisuuteen ja digitaalisuuteen tähtääviin tavoitteisiin, jätteen synnyn ehkäisyä, yhdyskuntajätehuoltoa ja pakkausjätteitä koskeviin toimenpide-ehdotuksiin sekä biohajoavaa jätettä ja rakentamisen jätettä koskeviin ehdotuksiin. HSY:n lausuntopalvelu.fi-alustassa antama lausunto on liitteenä.

 

Asiantuntijalausunto jätelain muutosesitykseen

Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutoksia jätealan rekisterisääntelyyn ja muutettaisiin jätteen ammattimaisen kuljetus- tai välitystoiminnan hyväksymisen edellytyksiä. Lisäksi esityksessä säädettäisiin uusista jätehuolto-, tuottaja- ja siirtoasiakirjarekisteristä. HSY:n lausuntopalvelu.fi-alustassa antama lausunto on liitteenä.

 

Jätealan asetukset on hyväksytty

Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046

 

Valtioneuvosto on hyväksynyt yhteensä yhdeksän jätelakia tarkentavaa asetusta, jotka tulivat voimaan 1.12.2021. Uusi jäteasetus velvoittaa nykyistä laajempaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Kunnan tulee järjestää biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2022 alkaen. Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään 19.7.2024. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Kunnan on myös järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023. Jätelain mukaan pakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä tapahtuu heinäkuusta 2023 lähtien yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa, ja tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä.

 

Lisäksi kunnan on järjestettävä alueellisia vastaanottopaikkoja muille asumisessa syntyville jätteille, joita ei kerätä kiinteistöillä. Tällaisia jätteitä ovat muun muassa tekstiilijäte, puujäte, puutarha- ja puistojäte, suurikokoiset käytöstä poistetut esineet, pienimuotoisessa rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvä jäte sekä vaarallinen jäte. Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa viimeistään 1.1.2023.

 

Uudessa pakkausjäteasetuksessa pakkausjätteelle asetetaan EU-säännöksiä vastaavat kierrätystavoitteet ja niiden nykyistä tiukemmat laskentamenetelmät. Tuottajien tulee järjestää koko maan kattava alueellinen keräys pakkausjätteelle, joka jää kuntien asuinkiinteistöillä järjestämän keräyksen ulkopuolelle. Tuottajien velvollisuus on myös järjestää kattava alueellinen keräys kuntien ja jätehuoltoyritysten kiinteistöiltä keräämälle pakkausjätteelle sekä yritysten pakkausjätteelle.

HSY on käynnistänyt jätehuoltomääräysten tarkistustyön säädösmuutosten johdosta.

 

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Lisätietoja: Asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, puh. 050 560 4717

 

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaavoitus- ja rakentamislaki siten, että voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki korvattaisiin kokonaan uudella lailla. Uuden kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvää sääntelyä, edistää kiertotaloutta sekä mahdollistaa alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallinen digitaalisuus. HSY on antanut ehdotuksesta lausunnon 7.12.2021.  

 

Katsaus syksyn 2021 ilmanlaatuun

Lisätietoja: ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 401 7826, ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen, puh. 050 5963102

 

HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua monipuolisin ja jatkuvin mittauksin 11 mittausasemalla. Ilmanlaatua mitataan liikenteen ja puunpolton vaikutusalueilla sekä tausta-alueilla Luukissa ja Kalliossa. Osa ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä (Helsingissä Helsingin keskusta, Mäkelänkatu, Vartiokylä ja Kallio, Espoossa Leppävaara ja Luukki sekä Vantaalla Tikkurila) ja osan paikkaa siirretään vuodenvaihteessa. Vuonna 2021 siirrettävät mittausasemat sijaitsevat Helsingissä Töölöntullissa ja Katajanokalla, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Ruskeasannassa.

 

Syksyn ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudun kaikilla mittausasemilla suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Hetkittäin ilmanlaatu kuitenkin heikkeni jopa huonoksi ja erittäin huonoksi. Syksyn huonot ja erittäin huonot ilmanlaadun tunnit osuivat pääasiassa marraskuulle talvirengaskauden alkuun, ja ne aiheutuivat pääasiassa hengitettävistä hiukkasista eli katupölystä. Katupöly on pääasiassa autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat rouhivat ilmaan hiukkasia. Kuivilta kaduilta pöly pääsee nousemaan ilmaan liikennevirtojen ja tuulen nostattamana.

 

Ilmansaasteiden mitatut pitoisuudet olivat syksyllä alle raja-arvojen. Pölyisiä päiviä, jolloin hengitettävien hiukkasten massapitoisuudet ylittivät raja-arvotason (50 µg/m3 vuorokauden keskiarvona), oli Mannerheimintiellä ja Töölöntullissa 3, Mäkelänkadulla 2 ja Leppävaarassa 1. Hengitettävien hiukkasten WHO:n terveysperusteisen vuorokausiohjearvo (50 µg/m3, 3 ylitystä sallitaan vuodessa) ylittyi syksyllä Mannerheimintiellä ja Töölöntullissa.

 

Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet ylittivät syksyllä WHO:n vuorokausiohjearvotason, joka on 25 µg/m3 (saa ylittyä 3 kertaa vuodessa). Taso ylittyi Katajanokalla sekä Matinkylässä kerran, Ruskeasannassa, Leppävaarassa sekä Mäkelänkadulla 2 kertaa ja Mannerheimintiellä 3 kertaa. Mannerheimintiellä varsinainen ohjearvo ylittyi marraskuussa, kun ohjearvotason ylityksiä on ollut vuoden aikana 4.

 

Mannerheimintien korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin vaikutti ilmanlaadun mittausaseman läheisyydessä oleva korjausrakentamisen työmaa. Työmaasta johtuva pölyäminen oli kuitenkin paikallista eikä vaikuttanut ilmanlaatuun muualla Helsingin keskustan alueella kauempana työmaasta.

 

WHO julkaisi uudet tiukemmat terveysperusteiset ilmanlaadun ohjearvot tämän vuoden syyskuussa ja ne otetaan käyttöön ilmanlaadun raportoinnissa vuonna 2022. Tässä katsauksessa oli vielä käytössä vuoden 2006 WHO:n ohjearvot. WHO:n tiukentuneet ilmanlaatusuositukset asettavat Suomellekin uusia haasteita Ilmansaasteiden pitoisuudet Suomessa ylittävät useimmat WHO:n uusista ilmanlaadun ohjearvoista.

 

Syksyn ilmanlaatukatsaus ja aiemmat vuodenaikaiskatsaukset ovat luettavissa HSY:n verkkosivulla osoitteessa:  https://www.hsy.fi/ilmanlaatukatsaus

 

Ilmanlaatua mittausasemilla voi seurata reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/

 

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

 

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.