Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 28.01.2022/Pykälä 6


 

 

Oikaisuvaatimus veden toimituksen keskeytymisestä aiheutuneen laitevahingon korvaamista koskevaan päätökseen

 

Hallitus 28.01.2022 § 6  

1573/00.04.041.0410/2021  

 

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen

Valmistelija Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761

 

Asian tausta HSY:lle on saapunut 23.12.2021 päivätty oikaisuvaatimus HSY:n vesihuollon verkko-osaston johtajan vahingonkorvauspäätöksestä 9.12.2021 § 38, joka koski kiinteistön lämpimän käyttöveden kiertovesipumpun rikkoutumisesta vaaditun vahingonkorvauksen hylkäämistä.

 

Liittyjäasiakas oli hakenut HSY:ltä korvausta pumpun korjauksesta ja vaihtamisesta aiheutuneista kuluista. Hakemuksen mukaan 16.-17.1.2021 on Nimismiehenmäen alueella tapahtunut äkillinen vesikatko, joka on aiheuttanut As Oy Nimismiehenmäki 15 lämpimän käyttöveden kiertovesipumpun rikkoutumisen. Hakijayhtiön mukaan 16.-17.1.2021 vesijohdon korjaustöiden jälkeen verkostoon päässyt ilma on aiheuttanut kiinteistön kiertovesipumpun vikaantumisen. Korvausvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

 

HSY:n vesihuollon verkko-osaston johtaja hylkäsi hakijayhtiön vaatimuksen. HSY:n selvityksen perusteella Lautamiehentiellä rikkoontui valurautainen runkovesijohto, jonka seurauksena vedenjakelu keskeytyi Nimismiehenmäen alueella korjaustyön vuoksi. Vesijohtoverkostoon kytkettyjen kvv-laitteiden tulee kuitenkin kestää veden keskeytykset, joita voi aiheutua esimerkiksi yllättävissä putkirikkotilanteissa, eikä siitä siten varoiteta kiinteistöille jaettavissa ennakkoilmoituksissa. Päätösesitys sekä päätös ovat tämän asian liitteinä 2-3.

 

Oikaisuvaatimus Hakijayhtiöltä on saapunut määräaikaan mennessä korvauspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus. Hakijayhtiö katsoo, että kyse on HSY:n huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä, koska katkoksen seurauksena linjaston päähän tuli ilmapussi. Ilmapussi aiheutti sen, että sekä Nimismiehenmäki 12 että 15 kiertovesipumput jumiutuivat kuumentumisesta johtuen.

 

 Hakijayhtiö on uudistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa As Oy Nimismiehenmäki 15:lle aiheutuneista korjauskulujen korvaamisesta täysimääräisenä.

 

 Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 4.

 

HSY:n vastaus Vesihuoltolaitos on vesihuoltolain 28.1 §:n perusteella velvollinen korvaamaan vesihuollossa olevasta virheestä yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneen vahingon. Vesihuoltolain 27 §:n mukaan yli 12 tunnin vesihuollon keskeytyminen katsotaan virheeksi, jollei keskeytyminen ole aiheutunut laitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Myös alle 12 tunnin yhtäjaksoinen tai toistuva keskeytyminen voidaan katsoa vesihuollon virheeksi, jollei keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

 

Vesihuollon verkko-osaston lausunnon mukaan Lautamiehentiellä rikkoontui 300 mm valurautainen runkovesijohto, jonka seurauksena vedenjakelu keskeytyi Nimismiehenmäen alueella korjaustyön vuoksi. Veden toimituksen keskeytys on johtunut ennalta arvaamattomasta putkirikosta. Putkirikon korjaustöihin on ryhdytty viipymättä ja veden jakelu on ollut keskeytyneenä alle 12 tuntia.

 

Putkirikoista aiheutuvista vesikatkoista ei voi varoittaa etukäteen ja korjaustilanteessa katkoksesta pyritään tiedottamaan vaikutusalueella mahdollisuuksien mukaan katkoksen laajuus ja kesto huomioon ottaen.

 Yksittäinen putkirikko voi aiheuttaa vesikatkoksen laajallekin alueelle, eikä HSY voi käytännössä taata asiakkailleen keskeytymätöntä veden toimitusta. Tämä on huomioitu myös HSY:n vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa, joiden kohdan 7.4 mukaan laitos voi tilapäisesti keskeyttää tai rajoittaa vedentoimitusta laitoksesta riippumattoman syyn tai kolmannen aiheuttaman syyn kuten putken rikkoutumisen takia. Toimitusehtojen kohdan 7.2 mukaan tällaisia tapahtumia ei yleensä pidetä virheenä. HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdan 7.6. mukaan laitos ei vastaa niistä haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jotka aiheutuvat asiakkaalle sellaisista toimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista, jotka eivät johdu vesihuollon virheestä.

 

 HSY katsoo, ettei jakelun keskeytymisessä ole ollut kyse vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon virheestä, koska jakelun keskeytyminen on johtunut yllättävästä putkirikosta ja korjaustoimiin on ryhdytty viipymättä. Keskeytys on kestänyt alle 12 tuntia, eikä kyse ole myöskään ollut toistuvista lyhyemmistä keskeytyksistä.

 

 Vesijohtoon liitettyjen laitteiden tulisi normaalisti kestää rikkoutumatta veden saannin häiriöt. HSY:n vesihuollon toimitusehdoissa on erikseen todettu, että keskeytymätöntä veden toimitusta edellyttävän asiakkaan tulee varautua keskeytyksiin kiinteistökohtaisilla varolaitteilla (kohta 8.8). Vastaavasti myöskään sähkölaitokset eivät korvaa laitteiden rikkoontumisia sähkön jakeluhäiriöiden vuoksi, koska sähköverkkoon liitettävien laitteiden tule ne sietää rikkoutumatta.

 

 HSY:llä on toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoja, joista HSY ei ole lainsäädännön tai sopimuksen perusteella korvausvastuussa. Sen sijaan asukkaiden laitevahingot korvataan yleensä heidän omasta kotivakuutuksestaan.

 

Edellä mainituin perustein päätös korvausvaatimuksen hylkäämisestä on ollut oikea ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

Käsittely  Esittelijä muutti esitystään poistamalla lauseen "Vaikka keskeytys koski monia asukkaita, ei vastaavia vaatimuksia ole tullut muilta asukkailta", koska asialla ei tässä vahinkotapauksessa merkitystä.

 

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.