Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 28.01.2022/Pykälä 9 

 

Tiedoksi merkittävät asiat

 

Hallitus 28.01.2022 § 9  

    

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

 

Yhdyskuntajäteveden puhdistuksen Green Deal

Lisätietoja: toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187

 

Lokakuussa 2021 ympäristöministeriö ja vesihuoltoalan puolesta Suomen Vesilaitosyhdistys ry sekä Suomen Kuntaliitto ry julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen Green Deal -sopimuksen yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvien ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseksi. Sitoumuksen tavoitevuosi on 2027.

 

HSY on päättänyt solmia vapaaehtoisen, yhdyskuntien jätevesiä koskevan Green Deal-sopimuksen ja toimia näin osaltaan edelläkävijänä tämän sopimuksen käyttöönotossa. HSY:n sitoumus noudattelee tässä vaiheessa strategiakautta jo aikaisemmin tehtyjä sitoumuksia ja peilaa tavoitteensa  Itämeri-sitoumuksesta. HSY:n tavoitteet kattavat kaikki sitoumuksen yhdeksän eri teema-aluetta. Tavoitteet kohdistuvat vuosille 2022-2023.  Kun uusi strategia ja sen tavoitteet vahvistetaan, varaudutaan mahdollisuuteen tuoda sitoumukselle uusia tavoitteita.

 

Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat vuonna 2022

 

Lisätietoja: seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala puh. 050 341 1459

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 21.12.2021 päättänyt pääkaupunkiseudulla vuonna 2022 valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) sovellettavista enimmäistonttihinnoista. ARAn päätös on HSY:n hallituksen esityksen mukainen.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hintapäätös 21.12.2021 sekä pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartat ja -taulukko vuodelle 2022 ovat liitteinä. Hintakarttaa voi tarkastella myös HSY:n avoimen datan karttapalvelussa.

 

Linkki karttapalveluun:

https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=2&coord=25492324.20410154_6680103.399511716&mapLayers=654+100+default,695+100+,588+100+seutukartta_kunnat_tyyli&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&noSavedState=true&showIntro=false

 

 

Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla vuonna 2022

Lisätietoja: ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 401 7826, ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski, puh. 050 363 0220

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) huolehtii jäsenkuntiensa ilmanlaadun seurannasta. Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän paikka vaihtui vuoden 2022 ajaksi. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun siirrettävät asemat mittaavat ilmanlaatua Helsingissä Tapanilassa, Espoossa Pohjois-Tapiolassa ja Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Mittausasemat on sijoitettu erityyppisille alueille ja näiden alueiden mittaustulosten avulla voidaan arvioida ilmanlaatua myös muissa samankaltaisissa ympäristöissä.

 

Helsingin Tapanilassa mitataan ilmanlaatua pientaloalueella ja erityisesti sitä, miten puunpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun. Espoossa Pohjois-Tapiolassa ja Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella selvitetään liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun. Lentoaseman mittausasemalla puolestaan mitataan lentoasematoimintojen vaikutusta ilmanlaatuun. Lentoasemalla mitattuihin pitoisuuksiin vaikuttavat pääasiassa lentoasematoiminnot kuten alueen autoliikenne, lentoaseman maaliikenne ja lentoliikenteen päästöt. Olemme mitanneet useimmissa kohteissa jo aiemmin, joten mittauksista saadaan tietoa myös ilmanlaadun kehityksestä näillä erityyppisillä kaupunkialueilla.

 

Pysyvät ilmanlaatuasemat seuraavat erityisesti ilmanlaadun kehitystä. Helsingissä pysyvät mittausasemat sijaitsevat osoitteissa Mannerheimintie 5 ja Mäkelänkatu 50 sekä Kallion urheilukentällä ja pientaloalueella Vartiokylässä. Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa. Vantaalla pysyvä mittausasema sijaitsee Tikkurilassa.


Muualla Uudellamaalla HSY seuraa ilmanlaatua pysyvästi Lohjalla. Siirrettävällä mittausasemalla ilmanlaatua mitataan vuoden 2022 ajan Järvenpään keskustassa Helsingintien varrella. Järvenpään mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen keskusta-alueen ilmanlaatua.

 

HSY mittaa myös yksittäisillä mittalaitteilla puunpolton vaikutusta pientaloalueiden ilmanlaatuun tänä vuonna Vantaalla Vapaalassa, Espoossa Laaksolahdessa sekä Vanhassa Porvoossa. Lisäksi HSY seuraa suuntaa antavasti katupölyn pitoisuuksia kymmenessä eri paikassa pääväylien ja pääkatujen varsilla sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun yli 40 paikassa.

 

Kaupungit ja kaupunkien asukkaat voivat seurata verkkosivuiltamme pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ilmanlaatua reaaliaikaisesti:

 

Ajankohtainen ilmanlaatutilanne: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu

 

Ilmanlaadun mittausasemat pääkaupunkiseudulla: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/ilmanlaadun-mittausasemat-paakaupunkiseudulla/

 

 

Lausunto Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan ohjelmasta

Lisätietoja: ilmastoasiantuntija Maaria Parry puh. 050 412 1193, ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä puh. 045 735 7698,
jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046

 

Ympäristöministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi (KAISU). Ilmastolain (609/2015) mukaan valtioneuvosto hyväksyy keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan kerran vaalikaudessa. Suunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Tämän järjestyksessään toisen ilmastosuunnitelman lähtökohtia ovat EU:n komission ehdottama vuoden 2030 kiristynyt päästövähennysvelvoite ja Sanna Marinin hallitusohjelmassa määritellyt ilmastolinjaukset. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Perusskenaarion nykyiset toimet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen, joten keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa arvioidaan millä toimilla ero saadaan kurottua umpeen, ja miten päästöt vähenevät suunnitelman kattaman taakanjakosektorin osalta niin, että hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa.

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt suunnitelmasta lausuntoja ja HSY:n lausunto on annettu 17.1.2022.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

 

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.