Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2022/Pykälä 34


 

 

HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus vuonna 2021

 

Hallitus 25.03.2022 § 34  

88/00.01.013.0132/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Kehittämispäällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 050 468 7680

 Energiatehokkuuspäällikkö Juha Viholainen, puh. 050 476 1237

 

HSY seuraa toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, sekä muutoksia vuosittaisessa energiankulutuksessa ja -tuotannossa. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta kattaa jätteenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksessa syntyvät prosessipäästöt, omien ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineen käytön sekä kohteiden energian hankinnasta aiheutuvat päästöt. Oman toiminnan ilmastovaikutusten lisäksi seurataan keskeisten ulkoisten palveluiden, kuten erilaisten kuljetustehtävien, materiaalien siirron ja käsittelyn kasvihuonekaasupäästöjä. Energiankulutuksen seurannassa arvioidaan HSY:n vuosittaista ostoenergian käyttöä energialajeittain, omia energiantuotanto- ja hyötykäyttöprosesseja, sekä uusiutuvan energiantuotannon kokonaismäärää sisältäen myös energian myynnin.

HSY:n suorat, omasta toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat 98 000 tonnia hiilidioksidisiksi muutettuna. Päästöt laskivat 10 % edellisvuodesta. Kun huomioidaan myös ulkoisten palveluiden vaikutus, kokonaispäästöt olivat yhteensä 107 000 tCO2e. HSY:n toimintaan liittyvää hiilensidontaa on mm. pyrolysoinnin pilottilaitoksella valmistettu lietehiili. Vuonna 2021 jätevesilietteestä tuotettu lietehiilimäärä muodosti n. 200 tCO2e vastaavan hiilinielun.

Merkittävin vaikutus päästöjen vähentymiseen oli kaatopaikan hajapäästöjen pienentymisellä. Myös kompostoinnin päästöt laskivat edellisvuodesta. Suhteessa huomattava päästövähennys oli myös HSY:n omien ajoneuvojen ja työkoneiden energiankäytön kasvihuonekaasupäästöissä. Toisaalta kaukolämmön, maakaasun sekä öljyn käytöstä aiheutuneet päästöt nousivat edellisvuodesta.

HSY kulutti vuonna 2021 energiaa noin 194 000 MWh, josta sähkön osuus oli 60 prosenttia, lämmön 38 prosenttia ja omien autojen ja työkoneiden osuus noin 2 prosenttia. Kokonaisenergiankulutus ei merkittävästi muuttunut edellisvuodesta. HSY:n ostoenergiankulutus oli yhteensä n. 87 000 MWh sisältäen ostosähkön ja -lämmön, sekä käytetyt polttoaineet.

Uusiutuvan energian kokonaistuotanto väheni noin 4 % edellisvuodesta, minkä myötä oman energiantuotannon suhde kulutukseen laski noin kolme prosenttiyksikköä ollen 83 prosenttia vuonna 2021. Uusiutuvan energian tuotannon ja energiaomavaraisuuden lasku on seurausta erityisesti vähenevästä kaatopaikkakaasun muodostumisesta.

Tiedot päästöistä ja energiankulutuksesta ovat saatavilla myös HSY:n avoimen datan sivuilla: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-ymparistopalvelujen-hsy-energia--ja-materiaalitaseet-seka-kasvihuonekaasupaastot/

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.