Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 39


- Strategia 2030

 

 

HSY:n strategia 2030 (AK)

 

Hallitus 29.04.2022 § 39  

213/00.01.013.0131/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Kehittämispäällikkö Susan Lyytikäinen, puh. 050 468 7680

 

HSY:n nykyinen strategia

Kuntayhtymän strategia tarkistetaan aina hallituskauden vaihtuessa. HSY:n nykyinen strategia valmisteltiin edellisen hallituskauden alkaessa ja hallitus vei sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi syksyllä 2018. Strategia sisältää toiminta-ajatuksen, arvot, vision vuoteen 2025 ja strategiset päämäärät. Vuosittain laadittavan toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) tavoiteasetanta perustuu strategiaan. Strategiaa toteuttavat kehittämishankkeet on koottu tiekartaksi ja tulospalkkiojärjestelmän mittarointi perustuu strategiaan.

Strategian tarkistaminen

Hallituksen perehdytysseminaarissa syyskuussa 2021 käytiin läpi tulevan strategiatyön periaatteita ja strategian tarkistamistyön aikataulu. Uuden strategian visio asetettiin vuoteen 2030. Hallitus käsitteli iltakoulussaan 25.11.2021 toimintaympäristöanalyysiä ja työsti strategian sisältöä kahdessa seminaarissaan, jotka pidettiin 13.1.2022 ja 3.2.2022 sekä iltakouluissa 10.3. ja 7.4.2022.

HSY:ssä strategiatyötä ohjaa toimitusjohtaja. Käytännön valmistelutyöstä huolehti kehittämispäällikkö tukenaan projektiryhmä ja Capful Oy. Strategiaa on työstetty johtoryhmän seminaareissa ja kokouksissa sekä projektiryhmässä ja erilaisissa työryhmissä. Strategian valmisteluun on osallistunut laaja joukko HSY:n asiantuntijoita valmistelun eri vaiheissa.

Strategiatyön etenemisestä on viestitty aktiivisesti sekä HSY:n intranetissä, Teams-työryhmissä, sähköpostilla, HSY:n ajankohtaista -tilaisuuksissa kerran kuukaudessa, esihenkilö- ja päällikköpäivillä, strategiapäivillä ja johdon päivässä. Koko henkilöstö on päässyt osallistumaan arvokyselyyn sekä strategiakyselyyn syksyllä 2021. Strategian valmistelua palvelevia sisäisten muutostarpeiden analyysiä ja ulkoisia muutosvoimia työstettiin syksyn 2021 esimiespäivillä, päällikköpäivillä sekä koko henkilöstölle suunnatuissa strategiatilaisuuksissa joulukuussa 2021. Strategialuonnos lähetettiin sähköpostikyselynä kaikkien HSY:läisten kommentoitavaksi helmikuussa 2022, ja sitä esiteltiin henkilöstötoimikunnassa.

Toimintaympäristön muutosanalyysi

Toimintaympäristön muutosanalyysi tehtiin syksyllä 2021 omana työnä. Asiantuntijaryhmät kokosivat tietoja aihealueittain pohjaksi tulevaisuudenkuvan hahmottamiselle. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua strategiakyselyn kautta ottamaan kantaa, millaisia muutoksia on näköpiirissa, miten muutokset vaikuttavat HSY:hyn ja itse kunkin työhön. Toimintaympäristöanalyysiin kuului myös asiakkaiden ja sidosryhmien näkemysten koostaminen tekemällä yhteenveto tehtyjen asiakastyytyväisyystutkimusten, mainetutkimuksen sekä sidosryhmätutkimuksen tuloksista ja asiakaspalautteista. Lisäksi omistajakaupunkien strategiatyön valmistumista seurattiin ja uudet kaupunkistrategiat huomioitiin HSY:n strategian valmistelussa. Näiden lisäksi toimitusjohtaja kävi kahdenväliset keskustelut HSY:n hallituksen asiantuntijajäsenten kanssa kartoittaakseen omistajakaupunkien tarpeita ja näkemyksiä.

Strategia 2030

Strategia 2030 pohjaa neljälle arvolle: Palveluhenkisesti, avoimesti, vastuullisesti ja yhteistyössä. Strategian visiona vuoteen 2030 on "Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun". Toiminta-ajatus on "Tuotamme vesi- ja jätehuollon palveluja sekä seudullista tietoa".

HSY:n strategialuonnoksen 2030 neljä painopistettä sekä niitä toteuttavat yhteensä kymmenen strategista päämäärää ovat:

-        Ympäristövastuu: Hiilineutraali pääkaupunkiseutu, Kiertotalouden keskiössä ja Puhdas Itämeri

-        Työn murros: Pito- ja vetovoimainen työnantaja sekä Osaava ja kehittyvä henkilöstö

-        Kestävä talous: Tehokasta ja taloudellista toimintaa ja Tasapainoinen talous

-        Asukaskokemus: Vastuulliset ja kehittyvät palvelut, Turvattu juomavesi ja Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

 

Strategisille päämäärille on asetettu selkeät tavoitteet vuoteen 2030. Ne ovat:

-        Hiilineutraali vesi- ja jätehuolto sekä ilmastonkestävä pääkaupunkiseutu.

-        Vahvistamme alueen kiertotalouden toteutumista.

-        Vähennämme alueen vesistöjen kuormitusta.

-        Mahdollistamme hyvän työntekijäkokemuksen.

-        Mielekkäät tehtävät, muutoskyvykkyys ja yhteistyö ovat tekemisemme perustana.

-        Palvelumme tuotetaan kestävästi ja nykyistä tehokkaammin.

-        Investointimme kyetään rahoittamaan vesi- ja jätemaksuilla.

-        Palvelutoimintamme on sujuvaa ja saavutettavaa.

-        Toimintavarmuutemme on erinomaisella tasolla.

-        Edistämme luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa ja ympäristöterveyttä.

 

Näiden toteumista seurataan yhteensä kymmenellä mittarilla, joille on asetettu tavoitetasot vuoteen 2025 sekä vuoteen 2030.

 

Strategian hyväksyminen

Sovitun strategiatyön aikataulun mukaisesti Strategia 2030 esitetään hallituksen hyväksyttäväksi 29.4.2022 luonnoksena siten, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 perustuisi uuteen strategiaan. Strategialuonnos käsittää toiminta-ajatuksen, arvot, vision vuoteen 2030 sekä strategiset päämäärät. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi strategiset mittarit ja niiden tavoitetasot vuonna 2025 ja 2030 pohjaksi TTS:n valmistelulle. Strategialuonnos on liitteenä.

Hallitus hyväksyy strategian lähetettäväksi samanaikaisesti TTS 2023-2025:n kanssa jäsenkaupunkeihin lausunnolle kesäkuussa 2022. Lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2022 hallitus tekee esityksen yhtymäkokoukselle Strategia 2030:n hyväksymisestä. Yhtymäkokous hyväksyy sen samanaikaisesti TTS 2023-2025:n kanssa syysyhtymäkokouksessa.

Samanaikaisesti strategiavalmistelun kanssa valmistellaan HSY:n investointistrategioita ja investointiohjelmia. Investointistrategiat ja - ohjelmat päätetään erillisinä asioina.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  hyväksyä strategialuonnoksen toiminta-ajatuksen, arvot ja vision vuoteen 2030 sekä strategiset päämäärät,

b.  hyväksyä strategisten tavoitteiden mittarit ja niiden tavoitetasot sekä ohjelmien teemat TTS 2023-2025:n valmistelun pohjaksi,

c.  todeta, että strategialuonnoksesta pyydetään jäsenkaupunkien lausunnot TTS-lausuntokierroksen yhteydessä.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.