Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 40


- Vesihuollon investointistrategia 2030

 

 

Vesihuollon investointistrategia (AK)

 

Hallitus 29.04.2022 § 40  

400/10.107.1070.10701/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187

 

Taustaa HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän strategian ja investointiohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n investoinnit toteutetaan HSY:n perussopimuksen pohjalta. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat kuvaavat kaupunkien kehittymistä ja vesihuollon laajentumisen tarvetta. Vesihuollon investointistrategia vastaa siihen, millaisia vaikutuksia toimintaympäristön muutoksilla ja kaupungin kasvulla on vesihuoltojärjestelmään ja millä painotuksilla eri tarpeisiin varaudutaan. Vesihuollon investoinnit toteutetaan lainsäädännön, kansallisen oheistuksen ja HSY:n strategialuonnoksen 2030 tavoitteiden mukaisesti. 

HSY:n strategialuonnoksen 2030 painopisteet ovat:

-        Ympäristövastuu

-        Kestävä talous

-        Asukaskokemus

-        Työn murros

 

Strategialle valituista päämääristä vesihuollon investointistrategian keskeisimmiksi päämääriksi on valittu:

-        Puhdas Itämeri

-        Tasapainoinen talous 

-        Vastuulliset ja kehittyvät palvelut

-        Turvattu juomavesi

-        Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

 

Vesihuollon investointistrategian mukainen tavoitetila 2030 on tuottaa pääkaupunkiseudun kehitystä vastaavat vesihuoltopalvelut, ylläpitää asiakkaiden palvelutaso, pienentää vesistökuormitusta nykyisestä sekä sovittaa investoinnit ja tulorahoitus kestävästi yhteen. 

Alueen kasvu jatkuu edelleen vahvana. Vesihuollon investointistrategian lähtökohtana on turvata vesihuoltopalvelut yhdyskuntien kasvua vastaavasti. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja alueverkkoihin, siirtoyhteyksiin sekä tuotantolaitoksiin. Kapasiteetin kasvattaminen parantaa oleellisesti myös toimintavarmuutta. Lisäksi kaupunkirakenteen muutokset edellyttävät olemassa olevien johtorakenteiden siirtoja, jotka eivät varsinaisesti paranna vesihuollon toimintavarmuutta. Asemakaava-alueiden ulkopuolelle vesihuoltoa rakennetaan vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti. 

Vesihuoltopalveluiden käyttäjien nykyinen, hyvä palvelutaso säilytetään ennallaan. Erityisesti verkostojen ikääntymisestä johtuva korjausvelkaa on hallittava tietopohjaisesti. Ikääntyvä verkosto edellyttää saneerausinvestointien tason merkittävää lisäämistä ja toimenpiteiden kohdentamista vaikuttavuusperusteisesti. Investointeja kohdennetaan niin, että vakavien häiriöiden riski pysyy pienenä. Vedenjakelun toimintavarmuutta parannetaan jatkamalla toisistaan riippumattomia putkiyhteyksien rakentamista alueiden välille. 

Vesistökuormituksen pienentämisen keskeisenä tavoitteena on vähentää puhdistetun veden ravinnekuormitusta puhdistusprosesseja tehostamalla. Jätevesiverkoston ylivuotoja ja niistä aiheutuvia paikallisia ympäristöhaittoja vähennetään lisäämällä viemäröintikapasiteettia kriittisiin verkoston osiin sekä parantamalla viemäriverkon ja pumppaamoiden kuntoa. Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn verkon ylivuotoja vähennetään eriyttämällä jäte- ja hulevesiverkko vaiheittain. Eriyttäminen siirtää puhdistamokapasiteetin lisäämisen tarvetta.

Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella. Investointien rahoitus edellyttää maksutason nostoa nykyisestä sekä lisäksi maltillista lisävelan ottoa (100 Me). Talouden tasapaino edellyttää investointien pitkäjänteistä suunnittelua ja tarpeiden tarkkaa priorisointia. Osa jo tunnistetuista saneeraustarpeista toteutetaan vasta kauden jälkeen, mikä voi tarkoittaa pitkääkin tehostetun kunnossapidon kautta.

Vesihuollon investointistrategian toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset kuvataan lähemmin vesihuollon investointiohjelmassa ja sen talousmallissa 2023-2032, jotka tuodaan hallituksen käsittelyä varten seuraavaan hallituksen kokoukseen.   

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  hyväksyä liitteen mukaisen vesihuollon investointistrategian investointiohjelman valmistelun pohjaksi

b.  todeta, että vesihuollon investointistrategia viedään lausunnoille jäsenkaupunkeihin toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 yhteydessä.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.