Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 42 

 

Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiksi, vaikutusmahdollisuuksien varaaminen (AK)

 

Hallitus 29.04.2022 § 42  

221/06.060.601.6010/2022  

 

Esittelijä Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo

Valmistelijat Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen puh. 045 657 9310, lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046

 

Jätelain (646/2011) 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarvittavia paikallisista oloista johtuvia määräyksiä alueensa jätehuollon järjestämiseksi. Nämä paikalliset määräykset eli jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja -asetusta ja ovat sitovia määräyksiä toimialueella.

HSY:n hallitus on kokouksessaan 18.1.2019 § 2 hyväksynyt pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräysten tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi vuonna 2021 voimaan tulleen laajan jätelainsäädännön uudistuksen sekä määräysten käytännön soveltamisesta saatujen kokemusten johdosta. Jätehuoltomääräykset tulee päivittää vastaamaan jätelainsäädännön velvoitteita.

Jätelainsäädännön uudistuksessa säädettiin kunnianhimoisista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035. Jätelainsäädännössä asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii erityisesti biojätteen erilliskeräyksen tehostamista. Jätelainsäädännön perusteluissa on todettu, että erityisesti biojätteen ja muovipakkausjätteen erilliskeräyksen tehostaminen on avainasemassa kierrätystavoitteisiin pääsemisessä.

HSY:n valmisteleman strategia 2030-luonnoksen mukaan HSY:n yhtenä strategisena painopisteenä on kotitalouksien kierrätysasteen nostaminen ja sekajätteen määrän vähentäminen. Tavoitteena on nostaa kotitalouksien kierrätysaste 56 %:iin vuoteen 2023 mennessä, 60 %:iin vuoteen 2025 mennessä ja 63 %:iin vuoteen 2030. Toimenpiteenä ovat taksarakenteen kehittäminen lajitteluun kannustavaksi sekä jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen. Lisäksi HSY:n toimenpiteinä ovat lajitteluaktiivisuuteen ja sekajätteen määrän pienentymiseen vaikuttaminen neuvonnan ja viestinnän keinoin sekä helppojen kierrätyspalveluiden tarjoaminen asukkaille.

Jäteasetuksen (978/2021) 17 §: mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän muun biojätteen kuin puutarha- tai puistojätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Yli 10 000 asukkaan taajamassa kunnan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettu erilliskeräys jokaiselta kiinteistöltä, jossa on vähintään yksi asuinhuoneisto. Jäteasetuksen 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 49 a §:n mukaisesti yhteistoiminnassa pakkausten tuottajayhteisön kanssa asumisessa syntyvän lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Biojätteen erilliskeräys on aloitettava viimeistään 1.7.2022 alkaen ja muun kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräys 1.7.2023 alkaen. Asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräystä on laajennettava yli 10 000 asukkaan taajamissa koskemaan kaikkia kiinteistöjä 19.7.2024 alkaen.

Jätelainsäädännön muutosten sekä HSY:n valmisteltavana olevan strategian mukaisesti jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteisiin esitetään muutoksia. Erilliskeräyksen laajentaminen vastaa  pääsääntöisesti jäteasetuksessa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ehdotetaan laajennettavaksi koko toimialueelle koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan asunnot pois lukien. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske puutarha- ja puistojätettä eikä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä HSY:n alueella on jätemäärien, kierrätysasteen ja ympäristövaikutusten valossa parempi vaihtoehto kuin rajautuminen vain 10 000 asukkaan taajamiin, sillä kuljetusmatkat kasvaisivat vain maltillisesti.

Biojätteen erilliskeräyksen laajentamisen osalta teetettiin syksyllä 2021 selvitys (LCA Consulting Oy, raportti 25.1.2022). Biojätteen erilliskeräyksen laajentamisen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin elinkaarimallinnuksella. Mallinnuksessa tarkasteltiin biojätteen keräyksen, kuljetusten, käsittelyn ja loppuhyödyntämisen aiheuttamia positiivia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Erilliskeräykseen ohjautuvan biojätekertymän arvioitiin kasvavan noin 18-31 % nykyisestä (noin 7 750-14 000 t/v), riippuen pienkiinteistöjen liittymisasteesta erilliskeräykseen sekä niiden oletetusta biojätekertymästä.

Biojätekertymän kasvu sekä kotikompostointi kasvattaisivat biojätteen kierrätysastetta HSY:n toimialueella 1,6-2,4 prosenttiyksikköä, eli nykyinen kierrätysaste 45,4 prosenttia nousisi 47,0-47,8 prosenttiin. Selvityksen mukaan kierrätyksellä saavutettavat päästöhyödyt kasvaisivat nykytilaan verrattuna enemmän kuin keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat päästöt, joten jätehuollolla saavutettava ilmastohyöty kasvaisi laskennallisesti noin 38-1001 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (1-29 %) vuodessa.

Biojätteen erilliskeräyksen laajentuessa kaikille asuinkiinteistöille HSY tulee tarjoamaan asukkaille aiempaa laajemman palveluvalikoiman biojätteen erilliskeräykseen ja kompostointiin. Kiinteistön haltijat voivat tilata HSY:ltä erillisen biojätteen 140 tai 240 litran biojäteastian. Sekajätteen tyhjennysrytmiä voisi jatkossa pidentää jopa 16 viikkoon, jolloin kiinteistön haltijan jätehuollon vuosikustannukset voivat alentua nykytilanteeseen verrattuna. Perinteisen jäteastian lisäksi HSY:n tarkoituksena on myös kehittää kokonaan uusia palveluratkaisuja erityisesti pientalojen biojätteen keräykselle. Erityisesti pienille kiinteistöille suunnattuja biojätteen keräysratkaisuja ovat tuulettuva biojäteastia ja jäteautoon tyhjennettävissä oleva kompostori, joita kiinteistön haltijat voivat jatkossa vuokrata HSY:ltä. 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä biojätteen keräysvälinettä ja tehdä yhteiskäytöstä erillisen sopimuksen HSY:n kanssa. Lisäksi lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä kompostoria. Muutosvaiheessa HSY panostaa pientaloille suunnattuun viestintään ja neuvontaan biojätteen lajittelutehokkuuden parantamiseksi.

Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen tarkoittaa HSY:lle tyhjennyssuoritteiden kasvua sekä tarvittavien jäteastioiden hankintaa. Myös käsiteltävän biojätteen määrä kasvaa. Arvioiden tekemistä vaikeuttaa toistaiseksi puuttuva tieto siitä, missä laajuudessa HSY:n toimialueen pienkiinteistöt päättävät valita omatoimisen kompostoinnin tai erilliskeräyksen. Biojätteen erilliskeräyksen käynnistämisen ensi vaiheena toteutetaan kiinteistön haltijoille asiaa koskeva kysely.

Nykyinen lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjätteen sekä pienmetallin erilliskeräysvelvoite koskee kaikkia yli viiden huoneiston kiinteistöjä koko toimialueella, eikä tätä velvoitetta ja olemassa olevaa keräystä ole tarkoituksenmukaista muuttaa kohdistumaan vain taajama-alueille asetuksen mukaisella tavalla. Koska erilliskeräysvelvoitteita ei ehdoteta kohdistettavaksi vain 10 000 asukkaan taajamiin tai taajamiin, velvoitteen voimassaoloaluetta ei ole tarpeen sopeuttaa väestömäärän jatkuvaan muutokseen esimerkiksi kartta-aineistoa ylläpitämällä.  Tällöin erilliskeräysvelvoitteiden kohdentuminen on yksiselitteistä kussakin yksittäistapauksessa ja hallinnollinen taakka kevenee, kun taajamarajauksia ei tarvitse huomioida keräyksen järjestämisessä.

Erilliskeräysvelvoitteiden muutosten lisäksi jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan useita muita muutoksia. Muita merkittäviä muutoksia ovat mm. kiinteistön haltijan omistuksessa olevien käsin siirrettävien jäteastioiden korvaaminen vaiheittain HSY:n omistamilla jäteastioilla, uudet kompostointi-ilmoituksen tekemistä koskevat määräykset sekä tarkennetut määräyskohdat keräysvälineiden sijoittamisesta ja niille johtavista ajo- ja siirtoväylistä. Lisäksi jäteastioiden tyhjennysväleihin ehdotetaan pidennyksiä, mikä lisää kiinteistön haltijan vaihtoehtoja optimoida jätehuoltopalveluidensa kokonaisuus. Useita muita määräyskohtia tarkistetaan lisäksi määräysten käytännön soveltamisessa saadun kokemuksen ja palautteen perusteella. Jätehuoltomääräysten valmistelussa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton vuonna 2022 julkaisemaa opasta kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja päättäjille.

Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uusiksi 1.10.2022 voimaan tuleviksi jätehuoltomääräyksiksi sekä ehdotusta koskeva perustelumuistio, jossa jätehuoltomääräyksiin ehdotettavia muutoksia ja lisäyksiä on käsitelty yksityiskohtaisesti, on tämän esityksen liitteenä. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi lähetetään laajalle lausuntokierrokselle tämän esityksen liitteessä olevassa lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti. Samalla varataan vaikutusmahdollisuudet asian käsittelyssä hallintolain 41 §:ssä säädetyin tavoin. Lausunnot ja mielipiteet sekä muut kannanotot tulee toimittaa HSY:lle viimeistään 17.6.2022. Lisäksi HSY toteuttaa asukkaille erillisen verkkokyselyn, jonka avulla pyritään selvittämään asukkaiden mielipiteet erityisesti laajenevaan biojätteen erilliskeräykseen.

Määräysehdotukseen valmistellaan lausuntopalautteen perusteella tarvittavat muutokset. Lausuntopalautteen käsittelyn jälkeen ehdotus jätehuoltomääräyksiksi tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi alkusyksystä 2022. Tavoitteena on, että tarkistetut jätehuoltomääräykset tulisivat voimaan 1.10.2022 lukuun ottamatta erilliskeräysvelvoitteiden laajenemiselle annettavia siirtymäaikoja. Jätehuoltomääräysten 14 §:ssä määrätty biojätteen erilliskeräysvelvoite tulisi ehdotuksen mukaan voimaan

Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024. Vaiheittainen siirtymäaika on katsottu tarpeelliseksi, jotta kiinteistöt voivat varautua muutokseen ja HSY voi toteuttaa laajan muutoksen hallitusti, turvaten logistiikan ja asiakaspalvelun toimivuuden sekä keräyksessä tarvittavan kaluston riittävyyden.

Kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa sekä muita 14 §:ssä määrättyjä toimintoja koskevat erilliskeräysvelvoitteet ovat tulleet biojätteen viikkokohtaisen kilogrammarajan osalta voimaan jäteasetuksen mukaisesti 1.7.2022. Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen ja pienmetallijätteen viikkokohtaiset kilogrammarajat tulevat voimaan 1.10.2022.

 

Päätösehdotus (PeK) Hallitus päättää

a.  merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten muuttamista koskevan ehdotuksen ja

b.  lähettää ehdotuksen laajalle lausuntokierrokselle sekä

c.  asettaa sen hallintolain mukaisesti kuultavaksi vaikutusmahdollisuuksien varaamiseksi asiassa.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.