Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 20.05.2022/Pykälä 66


- Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

 

 

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

 

Hallitus 20.05.2022 § 66  

497/02.020.200.2002/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

Controllerit Iina Kuutti ja Paula Mäkilaurila, puh. 09 156 11

 

Toiminta Veden pumppaus- ja laskutusvolyymi laskivat vuonna 2021 edelliseen vuoteen nähden, ja sama suunta on jatkunut vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella. Talousvettä pumpattiin tammi-huhtikuussa 31,5 miljoonaa m3, joka on noin 2 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Veden laskutus oli tammi-huhtikuussa noin 2 % edellistä vuotta pienempi. Osittain volyymilasku johtuu vielä koronapandemiasta, mutta tässä vaiheessa vuoden vedenpumppauksen, laskutuksen ja jätevedenkäsittelyn ennustetaan toteutuvan talousarvion tasoisina.

Tammi-huhtikuussa HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,9 miljoonaa astiatyhjennystä, +1,3 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tyhjennysten kokonaismäärän ennakoidaan päätyvän vuoden 2021 tasolle, eli noin 1,4 % pienemmäksi kuin talousarviossa on esitetty. Suurin yksittäinen tekijä on sekajätetyhjennysten osuus, joka jäänee talousarvioon nähden noin 1,7 % pienemmäksi. Kierrätyskelpoisten jätejakeiden tyhjennysmäärän ennakoidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin talousarvio, mutta 2,3 % korkeammaksi kuin vuonna 2021.

Vantaan Energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 80 686 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan energiahyödynnettävää jätettä 5 % talousarviota vähemmän.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 63 325 tonnia, mikä oli 11 % vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajanjaksona. Erityisesti maa- ja kiviaineksen sekä teollisuusbiojätteen määrien ennustetaan jäävän pienemmiksi kuin talousarviossa, mutta myös monien muiden jätejakeiden ennustetut määrät jäävät talousarviosta. Kokonaisuutena jätemäärän ennustetaan jäävän noin 5 % talousarviosta.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat 11 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat johtuen kylmästä keväästä, joka vaikuttaa käyntien ajalliseen kohdistumiseen. Sortti-asemien asiakaskäyntien määrän ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla. Pitkäaikaisilla mittauksilla seurataan liikenteen, puunpolton, energiantuotannon sekä lentokentän ja satamien päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun.

Ukrainan sodan vaikutuksina varautumisen tasoa on nostettu koko HSY:n osalta. Fyysiseen turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyviin uhkiin varautumista on tehostettu. Kriittisten materiaalien ja palveluiden saatavuuden varmistamiseksi on ryhdytty tehostettuihin toimenpiteisiin.

Tavoitteet

HSY:n vuoden 2022 strategista tavoitteista 20 arvioidaan toteutuvan ja 14 tavoitteen ei arvioida toteutuvan:  

Toteutumatta jää esim.

  • Kokonaisenergiankulutuksen pienentämiseen vuodesta 2015 liittyvä tavoite
  • Kotitalousjätteen kierrätysaste: tavoite 54 %, ennuste 47 %
  • Talouden tavoitteista tuottavuustavoitteet, saneerausvelkaan liittyvä tavoite ja laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun vesimäärään, jossa tavoite 81 % ja ennuste 79 %

Toteutuvan arvioidaan mm.

  • Kasvihuonekaasupäästötavoitteet
  • toimintavarmuuteen liittyviä tavoitteita; häiriötilanteiden määrä, niihin varautuminen ja hallinnan onnistuminen
  • Palvelujen vasteajat ja oikea-aikaisuus
  • Uusiutuvan oman energiatuotannon suhde kulutukseen; Tavoite 100 %. Ennustearvo 80 %. 

Tavoitteiden toteutumaennusteesta annetaan tarkempaa tietoa kokouksessa sekä osavuosikatsausraportissa.

Henkilöstö

Tammi-huhtikuussa toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 791,2 htv, josta vesihuollossa 419,3 htv, jätehuollossa 150,6 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 37,7 htv, tukipalveluissa 68,2 htv, asiakaspalvelussa 39,6 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 75,9 htv. Koko vuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (848 htv) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 131,0 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonaa talousarviota enemmän. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 397,1 miljoonaa euroa, 2,6 miljoonaa talousarviota vähemmän.

Vesihuollon toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 95,2 milj. euroa, ollen 0,6 milj. talousarviota pienemmät. Liittymismaksun alittivat talousarvion tammi-huhtikuussa 1,2 milj. eurolla. Vesihuollon toimintatuottojen ennuste vuodelle 2022 on 294,1 milj. euroa, 1,5 milj. euroa talousarviota pienempi, johtuen liittymismaksujen ennusteen pienemisestä.

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 1,3 milj. euroa yli kauden talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan kuitenkin jäävän talousarviota 1,2 milj. euroa matalammiksi. Tuottoja laskee astiatyhjennysten ja käsitellyn jätemäärän talousarviossa esitettyä pienempi määrä. Tuottoja puolestaan nostaa metallin maailmanmarkkinahinta ja puuhakkeen myyntihinnan nousu.

HSY:n Tammi-huhtikuun toimintakulut olivat 58,3 milj. euroa alittaen kauden talousarvion 5,9 miljoonalla. Alitus johtuu muun muassa Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitoksen purun varauksen kohdistumisesta loppuvuoteen, käsitellyn jätemäärän toteutumisesta talousarvioitua pienempänä, kustannusten ajoittumisesta loppuvuodelle, sekä siitä, että henkilöstösuunnitelma ei ole toteutunut suunnitellusti. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 215,9 milj. euroa, 8,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Alkuvuonna inflaatio on ollut nousussa ja sen odotetaan koko vuoden osalta olevan talousarviossa käytettyä inflaatiota korkeampi. Energian hinta on merkittävästi korkeampi, samoin polttoaine- ja kuljetuskustannuksissa ja kemikaaleissa on merkittävää nousua. Kaikkein suurin osa ennustetusta ylityksestä syntyy kuitenkin Suomenojan purun tulevasta lisävarauksesta.

Nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 22,6 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion suuruisina.

Raportointikauden poistot olivat 36,7 milj. euroa, 5,5 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarviota 4,5 milj. pienempinä johtuen Blominmäen käyttöönoton siirtymisestä 3 kuukautta arvioitua myöhemmäksi.

Raportointikauden ylijäämä oli 13,9 milj. Vuosiennusteessa tilikauden ylijäämä on -4,2 milj. euroa, 6,2milj. talousarviota pienempänä.

Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 40,3 milj. euroa, josta 36,6 milj. oli vesihuollon ja 3,2 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisuudessaan investointien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion suuruisina ja sekä jätehuolto että vesihuolto ovat lähes talousarvion tasolla, hieman alle sidottujen määrärahojen. Materiaalien saatavuudessa on epävarmuutta ja hinnat ovat nousussa, ja vesihuollossa, mikäli kustannustaso olennaisesti nousee ja tarvikkeiden saatavuudessa alkaa olla urakoiden etenemistä haittaavia viiveitä, joudutaan järjestelemään kuluvan vuoden hankkeita uudelleen. Jätehuollossa investointeja on jo sopeutettu vastaamaan viime aikoina ilmenneisiin muutoksiin.

Rahoitus

Lainakanta 30.4 oli 1778 milj. euroa ilman lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1146 milj. euroa, rahoituslaitoslainat 632 milj. euroa ja lyhytaikainen maksuvalmiusluotto 60 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Kuntarahoitukselta 50 milj. euroa ja lainaa vesi- ja jätehuollon investointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,0 %.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2022.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.